+34 96 295 98 00 - 010

Què és la Compra Pública d’Innovació?

La Compra Pública d’Innovació (CPI) és una actuació administrativa de foment de la innovació orientada a potenciar el desenrotllament de nous mercats innovadors des del costat de la demanda, a través de l’instrument de la contractació pública.

Quins objectius perseguix?

Millorar els servicis públics a través de la incorporació de béns o servicis innovadors.

Fomentar la innovació empresarial ja que l'Administració constituïx una primera demanda comercial.

Impulsar la internacionalització de la innovació emprant el mercat públic local

Quines modalitats d’actuació contempla?

COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL (CPP)
  • Finalidad: Consiste en la contractació i sufragación pública de servicis d’I+D, en la que el comprador públic compartix amb empreses privades els riscos i els beneficis de la I+D a la cerca del desenrotllament funcional de solucions innovadores aplicables a servicis públics.

  • Tipus de contratación: Compra Pública de Resultats d’I+D. Se caracteritza per l’aplicació del repartiment de riscos i beneficis que compartixen el comprador públic i les empreses.

  • Via de contratación: Contrato de Servicis d’I+D. No subjecte al règim general de la Llei de Contractes del Sector Públic.
COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGIA INNOVADORA (CPTI)
  • Finalidad: Se basa en la compra pública d’un bé o servici que encara no existix, però amb possibilitats d’implementació en un termini de temps lògic. Esta compra comporta el desenrotllament de tecnologia nova o millorada que resolga les necessitats del comprador/demandante.

  • Tipus de Contratación: Compra Pública de Béns o Servicis comercials, llestos per a prestar servici públic. El comprador adquirix béns i servicis per a prestar el servici públic que no existixen en el mercat i requerixen d’una fase prèvia d’I+D.

  • Via de Contratación: Contrato de Col·laboració Público-Privada. Posibilita el diàleg entre les administracions públiques i les empreses per a la definició dels requisits de la licitació subjectes a fase d’I+D+i, més enllà del preu i termini d’entrega.
ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ
  • Finalidad: Busca el desenrotllament de productes, servicis o obres innovadores encara no existents en el mercat, permetent la posterior adquisició de les mateixes per part de l’Administració sense necessitat d’iniciar un nou procediment, la qual cosa no és possible amb la Compra Pública Precomercial.

  • Tipus de contratación: Compra Pública de Resultats d’I+D + Compra Pública de Béns o Servicis comercials, llestos per a prestar servici públic.

  • Via de contratación: Procedimiento d’associació per a la innovación. Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.